Opieka przedszkolna w Sp7 w Rumi

Na mocy rozporządzeń MEN zmieniających rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przywrócono możliwość prowadzenia zajęć w przedszkolach pod rygorami sanitarnymi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN.

W ślad za tym, 19 maja br Burmistrz Miasta Rumi wydał  zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia.

Na czas przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do podjęcia ich działalności wyznacza się Szkołę Podstawową nr 7 w Rumi do objęcia od dnia 25 maja 2020 r. opieką dzieci w wieku przedszkolnym z gminnych placówek oświatowych, których rodzice zdecydują się na objęcie tą opieką ich dzieci.

Jeśli Państwo, nie mając innej możliwości zapewnienia dziecku opieki, zdecydują się na opiekę przedszkolną od poniedziałku 25 maja br. będzie to możliwe w SP Nr 7 w Rumi przy ul. Stefana Batorego 29.

Oddziały przedszkolne w Sp10 nadal pozostają zamknięte. Zwracamy się o informację o takiej potrzebie opieki przedszkolnej.
Decyzja należy do Państwa.

Przede wszystkim nadal zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Dbamy wspólnie o higienę i zachowujemy zasady bezpieczeństwa.

Zobacz również...

Skip to content