Informacja dla Rodziców

Na mocy rozporządzeń MEN z 14 maja br. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przywrócono możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych pod rygorami sanitarnymi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN oraz konsultacje dla uczniów klas VIII od 25 maja br.

Przede wszystkim nadal zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Dbamy wspólnie o higienę i zachowujemy zasady bezpieczeństwa.

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Formę tych konsultacji ustalamy z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra. Wymiar i forma tych konsultacji zostanie ustalony indywidualnie według potrzeb ucznia.

Na czas konsultacji jest możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Od 25 maja br. przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w świetlicach. Decyzja o posłaniu dziecka do świetlicy należy do rodziców/opiekunów.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas SP I-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły z możliwością poprawy ocen. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia.

Szczegółowe informacje podane są w zakładce Nauczanie Zdalne.

Zobacz również...

Skip to content