REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA  PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w roku szkolnym 2020/2021

Umowa oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi

Załącznik nr 2 do umowy.docx o świadczenie usług przedszkolnych

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Wypełnione dokumenty proszę złożyć u wychowawców. Listy dzieci  będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole po rekrutacji uzupełniającej  27.08.2020r.  

LISTY DZIECI  PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SĄ DOSTĘPNE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SP10 W RUMI

03.04.2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W RUMI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 informuje o uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych.

Terminy postępowania uzupełniającego:
Czynności i terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
– przedszkola,
– oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
24.08.2020 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.
24.08.2020 r. – 27.08.2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.
28.08.2020 r.
W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUMI

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:
Czynności i  terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
–  przedszkola,
–  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
23.03.2020 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.
23.03.2020 r. – 27.03.2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
03.04.2020 r.
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych
przez Gminę Miejską Rumia:
–  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt.

 Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 – 5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);
W/w dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
– W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
1) dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
2) dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
3) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
4) dochód na osobę w rodzinie:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) tj. 674,00 zł – 1 punkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód
na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
–  Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację
o nauce w systemie dziennym;
W/w dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na osobę;
4. Wniosek dostępny będzie w sekretariatach przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal
dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
Terminy postępowania uzupełniającego:
Czynności i terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
– przedszkola,
– oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
24.08.2020 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.
24.08.2020 r. – 27.08.2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.
28.08.2020 r.
W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rumia, dnia 28 stycznia 2020 r.

WNIOSEK Przedszkole 2020 – 2021

Potwierdzenie woli

Oswiadczenie – wielodzietność

Oświadczenie – samotny rodzic

Oświadczenie – rodzeństwo

Oświadczenie o dochodach

Deklaracja o kontynuowaniu

 

 

Skip to content