REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUMI

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych:

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

1.Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
oddziałów przedszkolnych 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –
25 marca 2019 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia – 25.03.2019 r. – 29.03.2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –
5 kwietnia 2019 r.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość- po 20 punktów każde

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
– w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
– w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 – 5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);
– w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
– w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);

W/w dokument można złożyć formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
– dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się w systemie dziennym – 5 punktów;
– dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 4 punkty,
– dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do placówki w roku szkolnym, na które prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty;
– dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie – 2 punkty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zostały wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;
W/w składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3- oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o wymiarze ilości godzin korzystania z opieki przedszkolnej;

Wniosek oraz wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie przedszkola oraz poniżej:

​Wniosek o przyjęcie do przedszkola ​Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie-wielodzietność rodziny Oświadczenie – wielodzietność rodziny
Oświadczenie-rodzeństwo uczęszczające do przedszkola Oświadczenie-rodzeństwo uczęszczające do przedszkola
Oświadczenie-ilość godzin Oświadczenie-ilość godzin
Oświadczenie-rodzic samotnie wychowujący dziecko Oświadczenie-rodzic samotnie wychowujący dziecko

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego

1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
– oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 19.08. 2019 r. – 23.08.2019r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 26 sierpnia 2019 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia – 28.08.2019 r. – 29.08.2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –
30 sierpnia 2019 r.
W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rumia, dnia 31 stycznia 2019 r.

DRODZY RODZICE PROSIMY O ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA 2019r.
deklaracja