Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Malowała jesień…”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych  oraz ich wychowawców do udziału 
w V WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. MALOWAŁA  JESIEŃ…

HASŁEM TEGOROCZNEJ EDYCJI JEST
,,JESIENNE DRZEWO”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy  w Rumi
Cel konkursu:          

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Integracja dzieci przez sztukę.

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych.

 1. Format pracy: A4-dla klas I ,  A 3- dla klas IV,  forma: praca płaska.
 2. Praca indywidualna.
 3. Technika : dowolna, wykluczamy malowanie na szkle oraz stosowanie materiałów sypkich. Prac nie należy oprawiać.
 4. Ilość prac: 10 z każdej placówki – do 5 prac z klas pierwszych i do 5 prac z klas czwartych.
 5. Każda praca powinna posiadać przyklejoną z tyłu metryczkę zawierającą dane autora oraz oświadczenie rodziców-załącznik nr 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych klauzulę informacyjną-załącznik nr 2
 6. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I i klasy IV.
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje jury.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 10. Kryteria oceny: prezentacja tematu, samodzielność, walory artystyczne, oryginalność, estetyka.
 11. Prace należy nadsyłać w terminie do 12.11.2018r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 10
im. J. Brzechwy
ul. Górnicza 19
84-230 Rumia
tel./fax 58 671 31 62

z dopiskiem na kopercie „Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,MALOWAŁA   JESIEŃ”
Prace można także dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10.

12.Laureatów wraz z opiekunami  zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w naszej szkole 23.11.2018r. o godz. 13.00. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.sp10.rumia.co do 20.11.2018r.

13.DANE OSOBOWE

13.1  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest Organizator.
13.2  Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@rumia.edu.pl 
13.3  Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. dokonania zgłoszenia w zakresie: nazwa i adres Placówki, dane Osoby Zgłaszającej Pracę w Konkursie (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – podstawą prawną jest uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. uzyskania stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 1 lit. f) RODO

13.4  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań związanych z Konkursem, w tym ogłoszenia informacji o Laureatach.
13.5  Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 Uwagi końcowe

 1. Każda szkoła dostarcza zbiorczą listę uczestników konkursu z nazwą i adresem szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zorganizowania wystawy.
 3. Nadesłanych prac nie zwracamy. Nagród nie wysyłamy pocztą. Laureaci nieobecni na uroczystości wręczenia nagród  mogą  je odebrać w sekretariacie szkoły w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych podczas wysyłki.
 5. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
 • akceptuje niniejszy Regulamin,
 • jest autorem pracy oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich)

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wypełnioną drukowanymi literami metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy:

1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………
Wiek:………………………..     klasa…………….
Szkoła:……………………………………………………………………………………………………
nazwa
…………………………………………………………………………………………………
adres
nr.tel:. ………………………fax:………………..…  adres e-mail:………………………………………..
2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:……………………………………………..………………..
3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  uczestnika konkursu :

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu wojewódzkiego ,,Malowała Jesień” i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
 2. Oświadczam, że dane osobowe mojego dziecka podałam/em dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z organizacją Konkursu „Malowała Jesień”.
 3. Wyrażam zgodę na publikację danych, wizerunku dziecka i pracy konkursowej oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej SP 10, profilu facebook, w prasie w celu promocji konkursu.
 4. Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników  laureatów na stronie internetowej SP10 w Rumi oraz wręczenie dyplomów i nagród  podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu  i publikację z niej zdjęć.

……………….………………………………………………………..
Miejscowość , data , podpis rodziców lub opiekunów prawnych

Zobacz również...

Skip to content