FIZYCZNE I PSYCHICZNE BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

BEZPIECZEŃSTWO JEST PROCESEM

Do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa należy zapewnić realizacje podstawowych potrzeb człowieka, aby stworzyć warunki rozwoju oraz realizowania siebie.

Tworzone w różnych sferach życia młodego człowieka: rodzina, szkoła, rówieśnicy.

Wolne od przemocy i nadużyć.

Zapewnienie go jest regulowane prawnie.

ZDROWIE PSYCHICZNE – CZYNNIKI RYZYKA

 • Przemoc rówieśnicza
 • Odrzucenie przez rówieśników
 • Słaba więź ze szkołą
 • Niedostateczne kierowanie swoim zachowaniem
 • Zaburzenia zachowania, emocji
 • Problemy ze stanem zdrowia, wprowadzona farmakologia
 • Destrukcyjne grupa rówieśnicza
 • Niepowodzenia szkolne
 • Porażki towarzyskie
 • Brak wsparcia ze strony rodziców
 • Eurosieroctwo
 • Niskie kompetencje wychowawcze rodziców

SKUTKI PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

 • Samookaleczenia
 • Próby samobójcze
 • Zaburzenia nastroju, zaburzenia lekowe
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Używanie środków psychoaktywnych
 • Obniżenie osiągnięć w nauce
 • Obniżenie frekwencji

ZDROWIE PSYCHICZNE – CZYNNIKI CHRONIĄCE

 • Poczucie przynależności
 • Pozytywny klimat szkoły
 • Prospołecznie nastawiona grupa
 • Wymaganie od ucznia odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy
 • Okazje do osiągania sukcesów i rozpoznawania własnych osiągnięć
 • Zdecydowany sprzeciw szkoły dla przemocy
 • Monitorowanie przez rodziców czasu spędzanego przez dziecko wieczorem poza domem
 • Wsparcie emocjonalne w środowisku domowym

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

 • Wiedza
 • Przewidywalne zasady, znajomość konsekwencji zachowań
 • Wypracowanie pozytywnych postaw wobec norm i zasad
 • Wsparcie instytucjonalne
 • Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz radzenia sobie w sytuacjach łamania praw innych
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, proszenie o pomoc
 • Funkcjonowanie na terenie szkoły Polityki Ochrony Dzieci

SZKOŁA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ

 • Przekazywanie wartości i norm społecznych
 • Budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej szkole
 • Budowanie spierających relacji miedzy dyrekcją szkoła, a nauczycielami i rodzicami
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo
 • Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów
 • Zwiększanie kompetencji wychowawczych znaczących osób dorosłych
 • Wspieranie działań rozwijających zainteresowania, pasje ( sport), włączanie i angażowanie uczniów w różne formy aktywności, wolontariat
 • Budowanie współpracy szkoły z najbliższym środowiskiem

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM JAKO ZBIÓR ZASAD, KTÓRE POMAGAJĄ TWORZYĆ BEZPIECZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO W SZKOLE

 • W szkole nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka
 • Wszyscy pracownicy wiedza jak rozpoznać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiara przemocy
 • Wszystkie dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w Internecie
 • Wszystkie dzieci maja stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
 • Rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć ich zasad bezpieczeństwa

SPOSOBY REALIZACJI

 • Szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • Szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • Szkoła dba o bezpieczny dostęp uczniów do Internetu
 • Pracownicy szkoły są sprawdzani pod katem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • Pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedza jak na nie reagować
 • Szkoła oferuje uczniom i rodzicom edukacje na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Zobacz również...

Skip to content