Informacja dotycząca ustalenia zasad  korzystania ze  świadczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
 2. Korzystanie ze świadczeń przedszkolnych w zakresie przekraczającym wymiar godzin określony w punkcie 1 jest płatne.
 3. Wysokość stawki godzinowej określona została w Uchwale Nr V/88/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2299) i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.
 4. Oplata o której mowa dotyczy dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym ukończą 6 lat.
 5. Wpłaty należności  należy dokonywać na rachunek bankowy w Banku Rumia Spółdzielczym nr :  26 8351 0003 0019 5100 2000 0010  Tytułem: Świadczenia przedszkolne, miesiąc należności,  imię i nazwisko dziecka.
 6. Należności za świadczenia przedszkolne płatne są w terminie do 15 –ego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na podstawie informacji otrzymanej z księgowości Szkoły.
 7. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczania opłaty.
 8. Należności można wpłacać zaliczkowo na poczet przyszłych należności. Ostateczne rozliczenie należności za pobyt dziecka w przedszkolu następuje z końcem roku szkolnego.
 9. Nadpłata zostanie zwrócona na konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

 

  Zgoda na przetwarzanie danych, klauzula informacyjna.

 1. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań odnośnie świadczenia opieki przedszkolnej ponad podstawę programową dla dziecka
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizowania w/w zadań.
 3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 z siedzibą w Rumi ul: Górniczej 19 zwana Administratorem
 4. Dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna będą mogły być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym przestanie obowiązywać niniejsza umowa
 7. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 9. Właściciel danych ma prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP10: e-mail – – krygdy@vp.pl
 11. Prawne uzasadnienie: 52 Ustawy z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

 

Zobacz również...

Skip to content