Konkurs „Był sobie spis”

R E G U L A M I N

 

 • 1. Informacje podstawowe
 1. Organizatorem Konkursu „Był sobie spis” (zwanego dalej “Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Gdańsku z siedzibą przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs trwa od 13.09.2021 r. do 20.09.2021 r.
 4. Celem konkursu jest:

4.1. poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,

4.2. wyłonienie najciekawszego ujęcia tematu konkursu.

 

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnili następujące warunki:

5.1. zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępują do Konkursu,

5.2. wyrazili zgodę i akceptują warunki Regulaminu, w tym zapoznali się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagród i ją w pełni akceptują,

5.3. zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykorzystania nadesłanej pracy oraz jej publikacji na stronie internetowej, na profilach w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora i lokalnych środkach masowego przekazu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw autorskich, w szczególności:

7.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy i jej elementów – bezpośrednie lub pośrednie, w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie zdjęć, w każdej technice, a w szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach danych, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się z pracą w sposób bezpośredni lub pośredni;

7.2. w zakresie rozpowszechniania pracy lub jej elementów w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania pracy lub jej elementów, wystawienie lub takie publiczne udostępnienie, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu;

7.3. w zakresie przystosowywania lub innych zmian w pracy z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

7.4. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, nagrania/zdjęcia, jego elementu lub kopii.

 

 1. Uczestnicy (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice/opiekunowie prawni) udzielają zgody na wykorzystywanie pracy z podaniem imienia oraz klasy i nazwy szkoły autora.

 

 1. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą wykonaną samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Zasady szczegółowe
 1. Zadaniem konkursowym Uczestników jest napisanie opowiadania lub bajki pt. „Był sobie spis” .
 2. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 3. Niedozwolone jest wysyłanie pracy z kilku kont internetowych.
 4. Pracę konkursową wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej do 20 września 2021 r. na adres e-mail: a.sarnowska@stat.gov.pl. W tytule maila proszę wpisać: „Był sobie spis”. Praca przesłana bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brana pod uwagę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
 6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury spośród członków Wojewódzkiego Biura Spisowego.
 7. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

8 Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

 

 • 3. Laureaci Konkursu
 1. Jury wyłoni 8 zwycięzców – po jednej osobie z każdej klasy szkoły podstawowej (I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII).
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora .
 3. Ogłoszenie zwycięskich zespołów odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Nagrody zostaną przekazane do 30 października 2021 r.
 5. Nagrody zostaną przekazane w terminie i sposób uzgodniony ze szkołą.

 

 • 4. Nagrody
 1. Zwycięzcy z klas I-VI otrzymają smartwatche, natomiast zwycięzcy z klas VII-VIII – słuchawki bezprzewodowe. Dodatkowo każda osoba otrzyma gadżety spisowe.
 2. Laureatom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

 1. Dane osobowe
 2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, adres email: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl, tel. 58 76 83 100.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można skontaktować się: 2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USGDK@stat.gov.pl,

2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane jedyne w związku z ich udziałem w konkursie, tj. w celu jego organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród.
 3. Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. jego organizacji, a także wydania nagród Laureatom.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie i jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości udziału w Konkursie.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do: 7.1. dostępu do swoich danych,

7.2. żądania ich sprostowania,

7.3. żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe,

7.4. ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,

7.5. sprzeciwu co do przetwarzania danych wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie jest dobrowolne,

7.6. przenoszenia danych,

7.7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

 

 1. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 3. Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie https://gdansk.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.
 4. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://gdansk.stat.gov.pl.

Konkurs_szkoły_zal

Zobacz również...

Skip to content