KONKURS NA REFERENTA DS KADR

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi przy ul. Górniczej 19 ogłasza nabór na wolne stanowisko „REFERENTA DO SPRAW KADR”
I Przedmiot naboru:
Stanowisko „REFERENTA DO SPRAW KADR” w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi.
II Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia – ½ etatu (20 godzin tygodniowo)
b) czas pracy – 4 godzin
c) umowa o pracę na czas określony, w perspektywie – umowa na czas nieokreślony
d) specyfika pracy: praca biurowa (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami)
e) planowane zatrudnienie – od 12 marca 2019 r.
III Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu ekonomii lub rachunkowości
IV Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej ,
b) znajomość przepisów podatkowych ,
c) znajomość przepisów płacowych ,
d) znajomość przepisów ZUS ,
e) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela ,
f) umiejętność obsługi komputera w tym programu płacowego Vulcan, Płatnik
g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: systematyczność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

V Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– organizacja obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
– zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników szkoły,
– przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji – umów o pracę, zleceń i o dzieło związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników placówki,
– prowadzenie ewidencji i bieżącej kontroli badań lekarskich pracowników szkoły – wydawanie skierowań na badania,
– ustalanie corocznego grafiku i prowadzenie kartotek urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi,
– wykonywanie sprawozdań merytorycznych zgodnie z ustalonymi terminami,
– w razie potrzeby – udział w komisji i kontrolach wewnętrznych prowadzonych w szkole,
– prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych nieobecności (opieka, urlopy, oddelegowania i inne),
– zakup, prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji służbowych dla nauczycieli,
– realizowanie czynności w aspekcie związanym z zajmowanym stanowiskiem służbowym,
– realizowanie czynności w SIO w aspekcie związanym z zajmowanym stanowiskiem służbowym
– naliczanie wynagrodzeń do celów emerytalno – rentowych Rp – 7.
– planowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych
– organizowanie przeglądów budynku
– organizowanie bieżących remontów
VI Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresu do korespondencji)
2) życiorys zawodowy
3) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania danego stanowiska
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o sobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny” o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)
7) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisane oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000); oraz: „Jestem świadomy/-a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do potrzeb rekrutacji”.
9) w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi oraz na tablicy informacyjnej SP 10 w Rumi.

VII Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1) Termin: do 8 marca 2019 r. do godz. 12.00
2) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko REFERENTA DS. KADR w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi.
3) Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie: Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Górnicza 19 84-230 Rumia (lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły).
IX Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2019 r dnia 2018 r. o godz. 13.00.
3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
8) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 671 31 62.
9) Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.
10) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi oraz na stronie internetowej szkoły
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Brzechwy z siedzibą przy ul. Górniczej 19 w Rumi.
Dane kontaktowe:
84-230 Rumia ul. Górnicza 19
tel. (+48) 58 671 31 62
e-mail: sp10@rumia.edu.pl
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi
• Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
• Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły na okres co najmniej 3 miesięcy.
• Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
• W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Zobacz również...

Skip to content