Konkurs plastyczny dla klas 1-3 pt.: „Spacer po Rumi”

Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3

 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Miejska Rumia. Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych, budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie najmłodszych w życie społeczne miasta.
 2. Temat prac konkursowych „Spacer po Rumi”
 3. Technika dowolna
 4. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3 i nie mogą mieć odstających elementów.
 5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i wcześniej niepublikowanymi.
 6. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.
 7. Pracę konkursową należy dostarczyć do p. Justyny Gojka do sali 57 w terminie do 23.03.2023 r.
 8. Do pracy należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie nie może zostać w sposób trwały przytwierdzone do pracy.
 9. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 10. Spośród przekazanych prac komisja powołana przez organizatora wyłoni laureatów konkursu.
 11. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielność, estetyka pracy i oryginalność.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” lub w innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej rumia.eu.
 13. Organizator utrwala fotograficznie ogłoszenie wyników dla celów dokumentacji. Wizerunek osób uczestniczących w ogłoszeniu wyników może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – uczestnicy biorący udział w ogłoszeniu wyników wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych na rzecz: działań promocyjnych związanych z projektem „Rumia Oczami Dzieci”. Dane te będą wykorzystywane w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych Urzędu Miasta Rumi/władz miasta oraz lokalnej prasie/mediach (biuletynie informacyjnym „Rumskie Nowiny”, Expressie Powiatu Wejherowskiego, Gońcu Rumskim, Dzienniku Bałtyckim i jego dodatkach, portalu nadmorski24.pl, portalu gwe24.pl, portalu trojmiasto.pl).

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Burmistrz Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.rumia.pl.

Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I, II, III i IV miejsce oraz dwa wyróżnienia.
 2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.
 3. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na rok 2024.
 4. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja komisji dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 7. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 8. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy, np. podczas festynu „Rumia oczami dzieci”.
 9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 10. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 11. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 12. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu.
 13. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu.
 14. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Zobacz również...

Skip to content