Lider Lokalnej Ekologii Zbiórka Elektroodpadów

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią kampanii informacyjno – promocyjnej skierowanej do mieszkańców Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
 2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwany Związkiem, oraz Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, w dalszej części Regulaminu zwana Spółką.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci i uczniowie wszystkich placówek z terenu działania Związku, tj.: gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud i Wejherowo.
 4. Temat: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), inaczej elektroodpadów.
 5. Cel konkursu: podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki tegorodzaju sprzętu.
 6.  Wygra placówka oświatowa (I, II, III miejsce), która podczas zbiórki odda największą masę ZSEE w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko w szkole/przedszkolu (w wyliczeniu brana jest pod uwagę łączna masa całego zebranego sprzętu przez placówkę, dzieci/uczniów, rodziców).
 7.  W ramach zbiórki odbierany jest kompletny ZSEE (UWAGA: nie będą przyjmowane sprzęty niekompletne oraz części ZSEE). Ponadto nie można oddawać sprzętu, którego charakter wskazuje, iż pochodzi z przemysłu/działalności gospodarczej;
 8. W ramach konkursu nie zbiera się innych odpadów niebezpiecznych typu: świetlówki, akumulatory, baterie, tonery
 9.  Nagrody:
  1. a) placówki, które spełnią warunki regulaminu oraz zbiorą co najmniej 2 kg ZSEE/ucznia/dziecko,zdobywają tytuł „Szkoła/Przedszkole  Ekspert E.E.” oraz statuetkę i dyplom, które wręczone będą

   w czerwcu 2023 r.,

  2. b) w kategorii „szkolnej/przedszkolnej” laureaci – placówki oświatowe  otrzymują nagrody rzeczowedla szkoły/przedszkola: sprzęt multimedialny albo sprzęt sportowy,
  3. c) w przypadku, gdy w określonych kategoriach podanych w pkt. 9, ilość zgłoszonych placówek będziemniejsza niż trzy, komisja może dokonać innego podziału nagród; komisja może także przyznać

   wyróżnienia,

  4. d) placówka oświatowa, która zajmie I, II, III miejsce w kategorii „szkolnej/przedszkolnej” ma prawowyłonić jednego najbardziej zaangażowanego podczas realizacji konkursu ucznia/dziecko; wyboru dokonuje placówka oświatowa wg indywidualnej oceny koordynatora konkursu, np. uczeń/dziecko, który uczestniczył aktywnie w akcji happeningowej lub przyniósł największą ilość ZSEE. Informację o wyróżnionym w konkursie uczniu/dziecku należy zgłosić do biura Związku telefonicznie lub mailowo w terminie 5 dni od dnia poinformowania placówki o wynikach. Nagrodami dla wyróżnionych uczniów/dzieci jest książka oraz zestaw ekologicznych gadżetów.
  5. 10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2023 r.
  6. 11.  Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach. 
  7. 12. Decyzja komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.

Zobacz również...

Skip to content