OFERTA PRACY NA STANOWISKO KUCHARZA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, ul. Górnicza 19 ogłasza nabór na
stanowisko kucharza.
Ilość etatów: pełny etat
Umowa na czas określony, z możliwością umowy na czas nieokreślony
Zatrudnienie: od 01.09.2021 r.
Wymagania:
1. wykształcenie średnie kierunkowe lub zasadnicze zawodowe gastronomiczne,
2. doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza,
3. znajomość procedur sanitarnych oraz zasad zbiorowego żywienia,
4. umiejętność pracy w zespole.
dodatkowe:
 umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego,
bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
 umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;
 umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
 pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność
pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.
Do zadań kucharza będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:
1. organizowanie i planowanie pracy zespołu,
2. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
3. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów,
4. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm,
5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni, pomieszczeń pomocniczych oraz sprzętu,
6. należyte przechowywanie produktów żywnościowych.
Termin zgłaszania ofert: do 31 lipca 2021 r.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1. list motywacyjny i CV,
2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie
zawodowe, staż pracy,
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi, moich danych osobowych w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kucharza. Zgoda została wyrażona
dobrowolnie. Zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym.”
4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
5. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych;
Oferty należy składać na adres: sekretariat Szkoła Podstawowa nr im. Jana Brzechwy w Rumi, ul.
Górnicza 19 bądź na maila: sp10@rumia.edu.pl
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 586713162
Sekretariat czynny w godzinach od 07.00 do 15.00.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi z siedzibą przy ul. Górniczej 19 kod pocztowy: 84-
230), tel. 58 671 31 62 ;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Filc, z którym można kontaktować się
w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz realizacji Państwa praw na adres e-mail:
krygdy@vp.pl oraz na adres korespondencyjny wymieniony powyżej;
3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr
10 w Rumi na stanowisko referenta;
4. Odbiorcami danych osobowych są: instytucje upoważnione z mocy prawa;
5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem
zasady ograniczenia przechowywania;
a. dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście
kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo
zatrudnionych pracowników,
b. dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście
kandydatów do zatrudnienia i nie odebrane przez kandydatów, są niszczone w ciągu 1 miesiąca od
zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście
kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w
ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru,
6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych);
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Szkole
Podstawowej Nr 10 w Rumi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w
naborze;
8. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
przetwarzaniu danych osobowych;
9. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
10. Informacje o Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi można znaleźć na stronie internetowej
http://www. sp10.rumia.edu.pl

Zobacz również...

Skip to content