PROCEDURY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MS TEAMS – SP10 W RUMI

 1. Aplikacja Teams służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie mogą wykorzystywać aplikacji do celów rozrywkowych. Uczniowie nie tworzą swoich grup.
 2. W czasie korzystania z aplikacji Teams (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują się z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wideolekcji, wykonywania zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
 4. Jako obrazek profilowy uczniowie mogą wstawić tylko swoje faktyczne zdjęcie lub pozostać przy inicjałach, które wyświetlają się automatycznie. Nie wstawia żadnych awatarów.
 5. Uczniowie są aktywni na Teams w trakcie zajęć lekcyjnych i pojawiają się na czatach grupowych zgodnie ze swoim tygodniowym planem lekcji.
 6. Wideolekcje będą planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem, za pomocą zakładki kalendarza tak, aby każdy uczeń miał możliwość przygotowania się do lekcji.
 7. Uczniowie dołączają do wideolekcji w aplikacji Teams, wykorzystując zakładkę kalendarza lub ogłoszenia (klikając przycisk „dołącz”), nie wcześniej niż o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.
 8. Wideolekcje będą odbywały się w rzeczywistym czasie trwania lekcji, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 9. Z uwagi na higienę pracy ucznia i nauczyciela czas trwania wideolekcji nie będzie przekraczał 30 minut + 15min. konsultacji (45 minut)
 10. Każdy uczeń biorący udział w wideolekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem, w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza ponownie na prośbę nauczyciela, jeśli ten skieruje do niego pytanie. Uczeń może zasygnalizować chęć zabrania głosu, wykorzystując w tym celu okienko czatu spotkania, nie zakłócając tym samym toku lekcji lub podnosząc łapkę.
 11. Podczas wszelkiej wymiany zdań podczas czatów nie używamy emotikonów, ani nie obrażamy, nie używamy wulgaryzmów.
 12. Uczeń może być aktywny w aplikacji również po zajęciach lekcyjnych, np. w celu odsyłania zadań domowych, ale powinien mieć świadomość, że nauczyciel odczyta ją następnego dnia w godzinach swojej pracy.
 13. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych; Podczas przerwy uczeń nie przebywa przed monitorem i nie udziela się na platformie TEAMS.
 14. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie i wykonać je najszybciej. W przypadku problemów z łączem internetowym rodzic jest zobowiązany poinf. o tym nauczyciela – wówczas zadania zostaną wysłane przez e –dziennik.
 15. W e-dzienniku, w tabeli frekwencji, uczniowie otrzymują wpis: nz – nauczanie zdalne obecny lub nb – nauczanie zdalne nieobecny; obecność ucznia jest odmotywana poprzez aktywność na czacie, dostarczone materiały, prace, wykonane zadania, itp.

– w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu i poinf., z jakiego powodu uczeń nie brał udziału w lekcji.

 1. Działania Użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego dokumentu lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego spowodują konsekwencje przewidziane Statutem Szkoły. To jaka kara zostanie nałożona na użytkownika będzie zależne od rodzaju naruszenia jakiego się on dopuści i od tego jakie kroki będzie musiał wszcząć administrator/nauczyciel. Do czynności zabronionych w szczególności należą:

– ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich;

– wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości (spam);

– podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi;

– tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji Teams ;

– wykorzystywanie aplikacji Teams, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online;

– udostępnianie treści objętych prawami autorskimi;

– udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem;

-wykorzystywanie usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa;

– celowe wyciszanie innych uczestników, obrażanie,…

Uczniowie nie przebywają w aplikacji TEAMS podczas przerw – jest to zabronione.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości procedury  obowiązujące w SP10 W RUMI i zna konsekwencje złamania procedur.

Zobacz również...

Skip to content