REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OCZAMI DZIECKA”

1.Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi

ul. Górnicza 19

84-230 Rumi

2. Celem konkursu jest:

– rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka

– uwrażliwienie dzieci w zakresie problemów osób niepełnosprawnych

– kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród najmłodszych sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0- III.

4. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie nie większym niż A4 przy wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub inna dowolna technika np. kolaż (praca płaska).

5. Praca plastyczna powinna zawierać elementy związane z tematem „Niepełnosprawność oczami dziecka” tj.:

– w jaki sposób można pomóc osobie z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu

– formy spędzania czasu wolnego z osobą z niepełnosprawnością

– kim jest osoba niepełnosprawna

– jakie bariery i trudności napotykają osoby z niepełnosprawnością

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy wraz z wypełnioną metryczką (załącznik nr1) dołączoną z tyłu pracy oraz podpisaną przez ustawowego opiekuna dziecka zgodą na udział w konkursie (załącznik nr2).

7. Ocena nadesłanych prac:

Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

– kategoria klas 0- I

– kategoria klas II- III

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • Pomysłowość wykonania pracy,

  • Innowacyjność zastosowanej techniki i walory plastyczne pracy,

  • Samodzielność wykonania pracy,

  • Oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu.

8. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora. Prace nagrodzone zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

9.Termin dostarczania prac upływa 15.12.2018r.

10. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres szkoły, z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY- „Niepełnosprawność oczami dziecka”.

11. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

12. Ogłoszenie wyników odbędzie się 04. 01. 2019 r. Wszelkie informacje będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE!

Załącznik nr 1 – Metryczka

imię i nazwisko ucznia, szkoła oraz klasa:
telefon kontaktowy:
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Wyrażam zgodę na udział syna/córki……………………………………………………… w Konkursie plastycznym „Niepełnosprawność oczami dziecka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka, wykonanie dziecku zdjęć i upublicznienie jego wizerunku w celach promocyjnych (opublikowanie na stronie internetowej).

 

…….……………. ……………….…….………………..

Miejscowość i data Podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna

Zobacz również...

Skip to content