REKRUTACJA DO KLASY I

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

(Wzór zgłoszenia do klasy I dostępny będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

DO KLASY I

 

 1. Terminy rekrutacji kandydatów spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej:
L.p.Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.22.03.2021 r. – 26.04.2021 r.
2Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.10.05.2021 r.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.10.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.25.05.2021 r.

 

 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Rumia:
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt;
 • niepełnosprawność kandydata – 30 pkt;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt;
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt;
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426  ze zm.);
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.);
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

 1. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor tej szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p.Czynności  postępowania uzupełniającego  Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.26.05.2021 r. – 07.06.2021 r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.18.06.2021 r.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.21.06.2021 r. – 24.06.2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.25.06.2021 r.

 

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu

rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego na dany czas reżimu sanitarnego.

Rumia, 28 stycznia 2021 r.

 

Zgloszenie-do-klasy-1-rejon

Wniosek-do-klasy-1-spoza rejonudoc

Potwierdzenie woli 2021-2022

 

Obwód SP 10 w Rumi

 Fabryczna, Garbarska, Górnicza, Granitowa, Gryfa Pomorskiego, Hutnicza, Jantarowa, Kombatantów, Ludowa, Marmurowa, Metalowców, Młyńska numery: 1, 2, 3 i 4, Na Stoku, Okrętowa, Polna, Robotnicza, Rybaków, Rymarska, Sabata, Sobieskiego numery nieparzyste oraz numery parzyste oprócz numerów od nr 2 do nr 12, Stalowa, Szkolna, Szyprów, Tkacka, Wodna, Włókiennicza, Zakole, Żwirowa.

Skip to content