REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DRODZY RODZICE !

Od  1 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku odbywać się będzie rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń  można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły z zakładki   – Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA SKŁADAMY OSOBIŚCIE OD 1 MARCA DO12 MARCA 2021 ROKU W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

zarzadzenie_BM_w_spr_terminow_rekrutacji_2021_2022

UWAGA!!! INFORMACJA O OBLICZANIU DOCHODU!!!

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (wrzesień 2019 – luty 2020)Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód,   o którym mowa w art. 3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111,) z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy   z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1387 ze zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

SPOSÓB OBLICZANIA DOCHODU

a)w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych   (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.)tj. ……….,00 zł –1 punkt,

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 100% stanowi kwota–  ………..,00zł

b)w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa    w punkcie a tj.  …………..,00 zł lub 764,00 zł, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Zobacz również...

Skip to content