Stypendia Dyrektora Szkoły.

Stypendium  Dyrektora jest formą promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do klas IV – VIII . Przysługuje za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe.

Zgodnie z regulaminem, jest przyznawane uczniom, którzy:

– osiągają wysokie wyniki w nauce, przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących w szkole,

– uzyskali wysokie lokaty w  konkursach o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

– uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad,

– osiągają wybitne wyniki sportowe oraz przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących w szkole oraz są medalistami wojewódzkich zawodów sportowych.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/20201 stypendium otrzymało jedenastu uczniów.:

 

 

 

 

Zobacz również...

Skip to content