WAŻNE DECYZJE – WYBÓR SZKOŁY

Doradztwo zawodowe

 

      Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji i wyboru co do edukacji i w przyszłości planów zawodowych każdego dziecka. Zmiany zachodzące we współczesnym rynku pracy, globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia oraz bezrobocie, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany
do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania. Założeniem doradztwa zawodowego jest ułatwienie młodzieży planowania kariery zawodowej, dokonywanie świadomych wyborów, szkoły, zawodu i w przyszłości umiejętność poruszania się na rynku pracy. Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

        Realizowane obecnie w szkołach doradztwo edukacyjno – zawodowe, organizowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zostaje  dodatkowo wzmocnione zajęciami z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII. Działanie to powinno zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia, oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć.

Główne założenia WSDZ:

  • Celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę.
  • Działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.
Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI)Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)
  • zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy
    i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  • wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.

 

Drodzy Uczniowie!

 

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.
Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Aktualnie bierzemy udział w działaniach projektowych:
– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
– w Targach Edukacyjnych
– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są Rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających dzieci.

 Dyrektor Szkoły.

Skip to content