Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych przez okres 12 miesięcy tj. od 01 października 2019 r. do 28 sierpnia 2020 roku. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od telefonicznego złożenia zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.


Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza / najtańsza oferta brutto.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Realizacja zamówienia : od 01.10.2019 r. do 28.08.2020 r.
 4. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu, po zamówieniu ze strony Zamawiającego: telefon, e-mail, pismo.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
 3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest p. Beata Kędzierska – dyrektor  w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi w godzinach pracy szkoły tj.: poniedziałek-piątek w godz.9.00-14.00, pod numerem telefonu  586713162

 1. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

– osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi, ul. Górnicza 19, 84-230 Rumia

– za pośrednictwem Internetu – e-mail sp10@rumia.edu.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 13 września 2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14  września 2019 r. o godz. 13.00. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
  za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 
  Należy podać cenę jednostkową za daną część lub cenę całego zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia– SP 10 w Rumi
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryterium wybory oferty.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

 1. Informacje o formalnościach
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 6.  Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Brzechwy z siedzibą przy ul. Górniczej 19 w Rumi.

Dane kontaktowe:

84-230 Rumia ul. Górnicza 19

tel. (+48) 58 671 31 62

e-mail: sp10@rumia.edu.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi

 • Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

 • Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły na okres co najmniej 3 miesięcy.

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Uwaga!

Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy może różnić się od ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Część 1 produkty zwierzęce , mięso i produkty mięsne 

* łopatka 200 kg

* szynka 500 kg

* schab wieprzowy bez kości – 620 kg

* żeberka 50 kg

* udo z kurczaka  – 200 kg

* piersi z kurczaka – 400 kg

* kiełbasa żywiecka  – 82 kg

* wołowina zrazowa  – 100  kg

* rozbeft  30 kg

* szponder – 20 kg

* gulaszowe – 60 kg

* piersi z indyka – 100 kg

* medaliony   – 120 kg

* skrzydło indyka– 40  kg

* udziec z indyka 100 kg

Część 2 dostawa produktów mleczarskich

* ser żółty parmezan/gouda – 10 kg

* twaróg w wiaderkach „Piątnica” 1 kg –  – 34 kg

* jogurt owocowy  „Jogobella” 125 ml – 1530 szt.

* jogurt naturalny 450 g  grecki –  100 szt.

* śmietana „Piątnica” 18% – 340 szt.

* śmietana 12%  50  ml delikatesowa – 340 szt.

* mleko 1litr 3,2 % „Mlekowita” – 120 kartonów

*serek Danio – 1000 szt

Część 3 dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

* bułka tarta „Mamut”-  20 kg

Część 4 dostawa produktów mrożonych

* mieszanka warzywna 2,5 kg (7 składnikowa) –20 szt.

Część 5 dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty 

* ziemniaki – 4800 kg

* marchew – 420 kg

* pietruszka korzeń- 20 kg

*pietruszka natka 300 szt.

* cebula – 150 kg

* por – 20 kg

* seler – 25 kg

* koperek 230 szt.

* szczypiorek 80 szt.

* kapusta biała – 440 kg

* kapusta pekińska – 50 kg

*kapusta czerwona 60 kg

* burak czerwony – 270 kg

* kapusta kiszona „Rachanowski” – 280 kg

* fasola Jaś  – 90 kg

* groch łuskany  – 55 kg

* ogórek kiszony „Rachanowski” – 270 kg

* ogórek małosolny 8 kg

* ogórek świeży 140 kg

* pieczarka- 90 kg

*  kalafior 80 kg

* sałata  lodowa 120 szt.

*papryka czerwona 100 kg

* brukiew 15 kg

* pomidory w puszce 1,60 1 kg – 40 szt.

*kukurydza konserwowa  Dawtona 2,4 kg – 15 p

* fasola czerwona Dawtona  0,5 kg – 15 szt.

* cytryny 85 kg

* banan – 300 kg

* mandarynka – 160 kg

* gruszka 110 kg

* pomarańcze 150 kg

*pomidory 10 kg

* arbuz 250  kg

* kiwi 140 kg

*biała  rzodkiew 20 kg

* rzodkiewka 100 p

* kalarepa 50 szt.

* nektarynki 75 kg

* truskawki 60 kg

Część 6 dostawa różnych produktów spożywczych , oleje, produkty przemiału ziarna

* sól Vita – 110 kg

* pieprz czarny, mielony „Prymat”  – 200 p.

*  zioła prowansalskie „Prymat”   – 50 p.

* majonez Winiary we 0,5 – 50 l

* czosnek mielony „Prymat”  30 szt.

* czosnek w ząbkach „Prymat” – 25 główek

* koncentrat do barszczu w butelkach „Krakus” – 30 szt.

* papryka słodka mielona „Prymat”  – 50 p.

* rodzynki 500 g „Bakaland”  – 10 p.

* majeranek „Prymat”  160 szt.

* przyprawa oregano „Prymat”  – 50 p.

* ziele angielskie „Prymat”   – 30 p.

* bazylia  „Prymat”   30 p.

* liść laurowy „Prymat”  – 30 p.

* śliwki suszone 100 g. „Bakaland” –  15 p.

* cukier 1 kg. – 110 kg.

* cukier waniliowy „Gellwe” – 30 szt.

* cukier puder 500 g –20 szt .

* mąka tortowa z kłoskiem – 20 kg

* mąka wrocławska – 100 kg

* mąka ziemniaczana -20 kg

* ananasy 0,5 kg w puszce – 30p.

* koncentrat pomidorowy  „ Włocławek” – 1 kg– 140 szt.

* ryż paraboliczny – 100 kg

* kasza jęczmienna– 30 kg

* kasza bulgur   50 paczek

* makaron nitki „Lubella”  – 100 paczek

* makaron wstążka „Lubella”  – 50 paczek

* makaron łazanki „Lubella”  40 paczek

* olej rzepakowy ( 5l)  – 180 l

* miód płynny  0,5 l – 40 szt.

* masło klarowane 65 kg

* kakao DE COMORENO 10  paczek

* orzechy włoskie  łuskane „Bakaland” 500 g – 10 p

* cynamon „Prymat” – 25 p.

* musztarda sarepska – 2 szt

Część 7 dostawa – jajka 

* jaja –2700 szt.

Część 8 dostawa – ryby

* ryba dorsz – 100kg

Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza  oferta brutto

 

Załącznik nr 1

………………………dnia………….

Nazwa wykonawcy ………………………………………………..

Adres wykonawcy ………………………………………………..

Tel./fax, adres e-mail: ………………………………………………..

…………………………………………………

 

 

OFERTA – FORMULARZ CENOWY

Do zamówienia ofertowego na zadanie – „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy nr 10  w Rumi w roku 2019/20”.

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Nr NIP………………………………………….

Nr fax……………………………………………

Adres e-mail………………………………….

Składam/y ofertę zgodnie z wymaganiami i opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym –

Część 1- na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 2 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 3 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 4 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 5 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 6 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 7 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Część 8 -na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

Wartość całego zamówienia – wszystkie części – na kwotę:

Wartość brutto ……………………………………………………………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………….

 1. Zobowiązujemy się do wykonania  zamówienia  w terminie: pierwsze zamówienie 5 dni od otrzymania zamówienia, ostatnie zamówienie do dnia 31 sierpnia 2020 r.– według potrzeb dostaw- zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego.

 2. Oferujemy następujące warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.

…………………….. dnia …… ……. ………r.                                                                                                                                                                       …………………………

                                                                                                                                                                                                                   ( czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie

                                                                                                                                                                                                                    z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji

                                                                                                                                                                                                                 działalności gospodarczej lub imienna pieczątka)

 

 

 

 

 

Zobacz również...

Skip to content