Zapytanie ofertowe – monitoring – kamery cyfrowe

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwota określona w art.4pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych na :konserwację istniejącego systemu monitoringu oraz montaż dodatkowych kamer wraz z rejestratorem w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, ul. Górnicza 19, 84-230 Rumia.

 1. W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi.
 2. Przedmiot zamówienia

–konserwacja istniejącego systemu monitoringu oraz montaż dodatkowych kamer wraz z rejestratorem.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do końca września 2019r.
 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r)6. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków .

 1. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

1) oferta ;

2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ;

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez wykonawcę.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ofertą.
 4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty. 12. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi wraz z oznaczeniem „Oferta na konserwację istniejącego systemu monitoringu oraz montaż dodatkowych kamer wraz z rejestratorem w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi”
 5. Termin składania ofert upływa dnia 30 sierpnia 2019r. o godz. 10.00.
 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie. 15. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 

Zapytanie ofertowe

Konserwacja istniejącego systemu monitoringu oraz montaż dodatkowych kamer wraz z rejestratorem w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi

1.Przedmiot zamówienia –dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz konserwacja istniejącego.

2.System powinien zawierać:

7 kamer wewnętrznych -dostawa i montaż kamer  w wersji IP – 2 mpx /nazwa producenta + model/

1 rejestrator IP  16 kanałowy

 1. okablowanie do kamer UTP – ok. 300 m
 2. konserwacja istniejących kamer –16
 3. patchpanel 19 ‘’ 24 port

1 kpl. .materiałów pomocniczych

 • przewody UTP cat, 5e /proszę o podanie nazwy producenta przewodów/
 • switch POE /nazwa producenta/
 • akumulatory i zasilacze umożliwiające prawidłową pracę systemu /nazwa producenta/
 • koryta montażowe 100×60 zainstalowane na głównych ciągach komunikacyjnych /dwa korytarze główne / – nazwa producenta
 • dysk – symbol, model / dysk musi pomieścić zapis obrazu z 16 kamer na okres 30 dni/
 • przewód sygnałowy do istniejącego monitora ekranowego
  System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
  Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.
  Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady:

-co najmniej 36-miesięcznej.

8 Czas naprawy /wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.

9. Zamawiający wymaga przekazania instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.

10. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego zastawu. Montaż będzie polegał na odpowiednim zamocowaniu kamer i pozostałych urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie przewody muszą znajdować się w korytkach maskujących, tak aby dzieci nie miały do nich dostępu.

11. System po instalacji i konfiguracji musi być gotowa do pracy

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:·Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr10 im. Jana Brzechwy z siedzibą przy ul. Górniczej 19 w Rumi.

Dane kontaktowe:84-230 Rumia ul. Górnicza 19tel. (+48) 58 671 31 62

e-mail: sp10@rumia.edu.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego §odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zobacz również...

Skip to content